Yhdistyksen säännöt


1§ Yhdistyksen nimi

Yhdistyksen nimi on Rauman Käyttö- ja Seurakoirat (RKS) ry ja sen toiminta-alue on Rauma ympäristöineen ja kotipaikka on Rauman kaupunki.

2§ Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää yleistä koiranpitoa, yhteiskuntakelpoisuutta ja järjestäytynyttä koiraharrastusta paikkakunnalla, sekä saada koirien omistajat kiinnostumaan järjestäytyneestä koiratoiminnasta.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa järjestämällä koulutusta, kokeita, näyttelyitä ja kursseja sekä antamalla neuvontaa. Yhdistys järjestää myös nuorisotoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteätä omaisuutta, sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia, myyjäisiä ja rahankeräyksiä.

3§ Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen jäseniä ovat:

 • varsinaiset jäsenet, jotka suorittavat vuotuisen jäsenmaksun
 • ainaisjäsenet, jotka maksavat varsinaisen jäsenen jäsenmaksun kymmenkertaisena
 • perhejäsenet, jotka kuuluvat varsinaisen jäsenen perheeseen ja asuvat yhdessä näiden kanssa ja suorittavat vuotuisen jäsenmaksun. Perhejäsenille ei lähetetä erikseen yhdistyksen julkaisuja ja kiertokirjeitä.
 • nuorisojäsenet, alle 15-vuotiaat henkilöt, suorittavat vuotuisen jäsenmaksun, joka on puolet vuotuisesta jäsenmaksusta.
 • kannatusjäsenet, jotka suorittavat vuosittain varsinaisen jäsenen vuotuisen jäsenmaksun viisinkertaisena.
 • kunniajäsenet, jotka ovat jäsenmaksuista vapaat.

4§ Jäseneksi liittyminen

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi, nuoriso-, ainais- tai perhejäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö, joka anoo jäsenyyttä hallitukselta ja jonka hallitus jäseneksi hyväksyy.

Kannatusjäseneksi hallitus voi hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa kannattaa ja tukea yhdistyksen toimintaa.

Kunniajäseneksi voi yhdistys kutsua henkilön, jonka toiminta on merkittävällä tavalla edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista.

Kunniajäsenen kutsuu hallituksen esityksestä yhdistyksen vuosikokous yksimielisesti.

5§ Yhdistyksestä eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Hallitus päättää jäsenmaksun maksamatta jättäneet eronneiksi jäseniksi vuosikokousta edeltävässä kokouksessa.

6§ Jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruuden päättää yhdistyksen vuosikokous. Jäsenmaksun maksuajan ja –tavan määrää hallitus. Uusilta jäseniltä peritään kirjaamismaksu liittyessä.

7§ Erottaminen

Hallitus on yhdistyslain 11§:ssä mainituin edellytyksin oikeutettu erottamaan jäsenen yhdistyksestä. Erottamispäätöksestä voidaan valittaa yhdistyksen kokoukselle, ja on valitus jätettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle 30 päivän kuluessa erottamispäätöksen tiedoksisaamisesta.

8§ Puhe- ja äänioikeus

Puhe- ja äänioikeutettuja ovat yhdistyksen kokouksissa 15 vuotta täyttäneet, jäsenmaksunsa maksaneet varsinaiset jäsenet, ainais- ja perhejäsenet sekä lisäksi kunniajäsenet.

Äänioikeutetulla jäsenellä on yksi (1) ääni. Valtakirjoilla ei saa äänestää.

9§ Hallitus

Yhdistyksen hallintoa ja asioita hoitaa 8§:n 1 momentissa mainituista 18 vuotta täyttäneistä jäsenistä valittu hallitus, johon kuuluu vuodeksi (1) kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan valitut 8 jäsentä, joista 4 on vuosittain erovuorossa.

 • Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
 • Hallitus valitsee vuodeksi kerrallaan keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan, kalustonhoitajan ja muut tarpeellisiksi katsomansa vastuuhenkilöt.
 • Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.
 • Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja lisäksi kolme (3) hallituksen jäsentä on saapuvilla. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

10§ Nimenkirjoitusoikeus

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai hallituksen määräämä henkilö yksin.

11§ Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on:

 • johtaa yhdistyksen toimintaa
 • hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihto ja muut juoksevat asiat.
 • hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta ottaen huomioon, että yhdistykselle uskottuja lahjoituksia, testamentteja ja varoja käytetään näiden sääntöjen puitteissa, lahjoittajan tai testamentintekijän määräysten mukaisesti.
 • kutsua yhdistyksen jäsenet kokouksiin ja valmistaa kokouksille esitettäväksi määrätyt asiat.
 • tehdä aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen kokoukselle sopiviksi harkitsemistaan toimenpiteistä yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi.
 • panna toimeen yhdistyksen kokousten päätökset.
 • päättää jäsenten hyväksymisestä ja erottamisesta näiden sääntöjen 4 ja 7 §:n mukaisesti.
 • määrätä yhdistyksen edustajat keskusjärjestöjen kokouksiin.
 • nimittää tarvittavat toimikunnat.
 • edustaa yhdistystä, tehdä sitoumuksia, kantaa ja vastata yhdistyksen puolesta.

12§ Yhdistyksen toimi- ja tilikausi

Yhdistyksen toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja tilinpäätös on jätettävä tammikuun 31. päivään mennessä tilintarkastajille, joiden on annettava tilintarkastuskertomuksensa 15. helmikuuta mennessä hallitukselle.

13§ Yhdityksen vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmikuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus.

Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta lähettämällä kirjallinen kutsu kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

14§ Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Todetaan:
  a) kokouksen osanottajat
  b) äänioikeutetut osanottajat
 6. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto.
 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, jäsenmaksun suuruus sekä toimihenkilöiden palkkioiden suuruus.
 9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja.
 10. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
 11. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä.
 12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 13. Päätetään kokous.

15§ Asian saattaminen vuosikokouksen käsittelyyn

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle tammikuun loppuun mennessä, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

16§ Päätökset kokouksissa

Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi milloin on kysymys sääntöjen 17 ja 18 §:ssä mainituista asioista. Äänten mennessä tasan, ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide, henkilövaaleissa arpa.

17§ Sääntöjen muuttaminen

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, jos muutoksesta on kokouskutsussa mainittu ja jos muutosta kannattaa vähintään (3/4) äänestyksessä hyväksytyistä äänistä.

18§ Yhdityksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään 30 päivän väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa vähintään ¾ äänten enemmistöllä annetuista hyväksytyistä äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat kenneltoimintaa edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättävän yhdistyksen jälkimmäisen kokouksen määräämällä tavalla.

Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

19§ Muuta

Muuten noudatetaan mitä yhdistyslaissa säädetään.